MaKami College students looking at iPad for their online college program

Salamat!

Handa ka nang mag-apply! Sa ngayon, nasasaklawan ng mga regulasyon ng Pamahalaan ng Canada ang mga aplikasyon ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa, at dahil dito, mayroon silang naiibang proseso sa aplikasyon at pag-apruba.

Pakisundan ang link na ito sa aming page para sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa, at alamin kung paano nagbibigay ang MaKami College ng pambihirang suporta para sa aming mga mag-aaral, tulad ng libreng ESL, pag-tutor, at higit pa.

May mga tanong ka ba? Makipag-ugnayan sa amin nang libre sa 1-833 2 MaKami

BUMALIK SA MAKAMI COLLEGE