ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਵਧਾਈਆਂ!

ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ! ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਜਾਣੋ, ਮਾਕਾਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਈਐੱਸਐੱਲ, ਟਯੂਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ।.

ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ 1-833 2 MaKami’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਾਪਸ ਮਾਕਾਮੀ ਕਾਲਜ ’ਤੇ